АВСТРИСКА АМБАСАДА

Инвеститор : Австриска Амбасада во РМ

АВСТРИСКА РЕЗИДЕНЦИЈА ВО СКОПЈЕ

АВСТРИСКА АМБАСАДА ВО РМ