Инвеститор : Макстил

Нарачател : Декоре – Скопје

Управна зграда и други објекти на компанијата МАКСТИЛ