МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Инвеститор : Медицински Факултет

ДЕКАНАТ и работни простории на Медицински Факултет

Институти – Клинички Центар

Хирургија – Клинички Центар

Интерна Медицина – Клинички Центар