СОРАВИЈА РЕСОРТ СКОПЈЕ

Инвеститор : Соравија Ресорт – Скопје

Резидентијални објекти – Водно