ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА – СКОПЈЕ

Инвеститор :

Факултет за Земјоделски Науки и Храна

Објект : Зграда на Факултет за Земјоделски Науки и Храна